Πληροφορίες

Θέσεις εργασίας

We are looking for a driven front-end engineer to join our web app team in Thessaloniki.

Profile:

 • Deep knowledge of at least one component-based web UI framework such as Vue, Angular or React
 • Deep knowledge in the concept of the observable store and of at least one of its implementations such as Vuex, NgRx or Redux
 • Motivation to take initiative and to execute: being self-driven
 • Capability to abstract and to produce reusable code
 • Openness to communication and ability to communicate concisely and effectively
 • Keenness in using Git and knowledge of its underlying concepts
 • Knowledge of the Linux operating system architecture
 • Motivation to optimize software development processes, f.e. through usage of tooling
 • Knowledge in the concept of static type-checking — and its Typescript or Flow implementations — along with its consequences
 • Knowledge of Computer Science fundamentals and data structures
 • Knowledge of Javascript fundamentals, such as: prototypical inheritance, closures, asynchronous programming, functional programming and ES6+ language constructs and APIs
 • Knowledge of HTML & CSS: fundamentals, responsiveness, preprocessors
 • Knowledge of the REST architecture
 • Keenness to keep up to date with current technologies emerging in the industry

Key Responsibilities:

 • Work with the rest of the team to implement new features and enhance existing ones using Vue.js and other modern technologies
 • Improve and implement UIs that feature responsiveness, accessible markup and modular CSS
 • Own features from development to production
 • Build scalable, performant and user-friendly components and pages

Nice-to-haves:

 • Knowledge of SOLID principles and their consequences
 • Familiarity with Automated Software Testing and its consequences
 • Knowledge in the concept of containerization and capability to define Docker images
 • Organizational skills
 • Ability to produce UI mockups
 • Familiarity with the Nuxt.js meta-framework
 • Showcase of own experimental or hobby coding projects
 • Public history of contributions to open-source projects

Perks:

 • Be part of the team behind the industry leader of car marketplaces in Greece, Car.gr
 • Competitive monthly salary
 • Knowledgable, easy-going colleagues that are always there to help.
 • A modern workplace environment that offers space for personal development and professional growth
 • Casual work environment
 • Full access to the company’s own private gym, located in our premises
 • Pizza every Friday!

We encourage you to send us your CV regardless of whether or not you fulfill all the prerequisites.

Αναζητούμε έναν backend προγραμματιστή για να ενισχύσει την υπάρχουσα ομάδα μας στην Θεσσαλονίκη.
Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη λειτουργιών της σελίδας μας car.gr

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη γνώση (επαγγελματική ή μέσω project που μπορούν να παρουσιαστούν) τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού και όρεξη εκμάθησης python
 • Γνώση και κατανόηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL)
 • Γνώσεις ανάπτυξης web εφαρμογών με χρήση κάποιου web framework
 • Εμπειρία χρήσης του Git

Θα προτιμηθούν άτομα που έχουν:

 • Γνώσεις τεχνολογιών Elasticsearch, Redis, Memcached, Postgres
 • Γνώσεις κάποιου python web framework - βιβλιοθήκης (django, flask, werkzeug κλπ.)
 • Βασικές γνώσεις html και javascript
 • Οικειότητα σε web services, JSON και Restfull APIs

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας και φιλικό περιβάλλον
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης